Beste Marie-Jeanne Baelmans,


Zwaar beroep?
Minister Crevits gaf op de Ronde van Vlaanderen geen antwoord op onze open brief. Ze had het wel even over “zware beroepen” waarbij ze de onderhandelaars alle lof toezwaaide. Kans om opmerkingen te geven of vragen te stellen vanuit het standpunt van de directies was er niet. Toen de vragenronde aanbrak, was de minister al verdwenen.
Omdat jullie toen de kans niet kregen om bedenkingen te formuleren, willen wij je die kans geven.
Om jullie tijd zo min mogelijk te belasten, kan je hier aanduiden met welke stellingen je het eens bent. Wie daarna nog even adem over heeft, kan ook zelf nog bedenkingen neerschrijven.
Vermits de lijst van zware beroepen nog niet definitief is, kunnen we met een open aan de Federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine onze standpunten overmaken. Een afschrift van dit schrijven sturen we dan aan minister Crevits, de leden van de onderwijscommissie, de vakbonden en de koepels.
Vacature
VLVO zoekt een halftijdse administratieve hulp voor een gevarieerd takenpakket. Start op 1 september 2018. Misschien is er bij u op school iemand die interesse heeft? Bezorg hem of haar gerust deze vacature.

Nieuwe directeur in jouw school, je scholengemeenschap, je regio?  
Laat het ons weten zodat wij haar of hem kunnen verwennen met enkele maanden gratis lidmaatschap!
Onderwijscommissie
Lees hier over de aanpassingen van het M-decreet!


Minister Crevits zegt …
Over artificiële intelligentie en onderwijs:
In het licht van levenslang leren is het inderdaad van belang om nieuwe competenties te verwerven op het vlak van AI. We zien dat jongeren het zeer, zeer goed doen wat kennis betreft, en ook wat de uitvoering betreft, maar dat ze het niet zo goed doen als het gaat over probleemoplossend denken. Ik denk dus dat het van belang is dat we ter zake tot een paar geïntegreerde eindtermen komen, die dan later ook in de bovenbouw, en zelfs ook in het lager onderwijs, op termijn, kunnen worden ingevoerd.
Over gewettigde afwezigheden op religieuze feestdagen in het secundair onderwijs:
De enige voorwaarde is dat de ouders of de meerderjarige leerling zelf de school daar vooraf van in kennis stellen. Als hieraan is voldaan, kunnen dergelijke afwezigheden nooit als ongewettigd worden beschouwd. Ik ben bereid om een bevraging te doen over het probleem dat u aankaart en te bekijken of dat op veel plaatsen als een probleem wordt erkend.
Over het behoud van wijkschooltjes: Voor mij spelen wijk- en dorpsscholen een belangrijke rol voor het lokale buurt- en dorpsleven. Zoals jullie weten werken we momenteel aan een toekomstplan voor het basisonderwijs. Daarom zijn er gesprekken aan de gang met een aantal partners. Daarbij zal ook de minimale en optimale schoolgrootte ter discussie komen. Dat beloven levendige gesprekken te worden. Persoonlijk ben ik van mening dat, zeker voor de allerkleinsten, scholen dicht bij de woonplaats zeker een meerwaarde hebben.

En verder:
Deelname van het onderwijspersoneel aan de betoging van 16 mei 2018
www.odvb.be / www.vlvo.be
Boomgaardstraat 175 - 2070 Burcht
03 663 24 99 - info@odvb.be - info@vlvo.be