Beste Marie-Jeanne Baelmans,


Zwaar beroep?
Vermits er op de bevraging slechts 191 reacties kwamen en dit dus niet relevant is, zullen we voorlopig even afwachten. Het is duidelijk dat de lijst nog niet definitief is.
Vacature
VLVO zoekt een halftijdse administratieve hulp voor een gevarieerd takenpakket. Start op 1 september 2018. Misschien is er bij u op school iemand die interesse heeft? Bezorg hem of haar gerust deze vacature.

Nieuwe directeur in jouw school, je scholengemeenschap, je regio?  
Laat het ons weten zodat wij haar of hem kunnen verwennen met enkele maanden gratis lidmaatschap!
Nascholingscontinuüm
Ook de PXL-hogeschool programmeert een vorming binnen het kader dat we hanteren voor het nascholingscontinuüm. Alle info over de vormingsavond rond “Kleurrijk leiderschap met Insights Discovery” vind je hier.
Onderwijscommissie
Minister Crevits zegt …
Over het aanbod aan speciale onderwijsmiddelen voor leerlingen met een motorische beperking:
De hulpmiddelen of aanpassingen die nodig zijn om een leerling in staat te stellen om deel te nemen aan extra-murosactiviteiten, houden meestal niet specifiek verband met het onderwijsleerproces op zich. Voor dergelijke hulpmiddelen is in een tussenkomst voorzien via andere kanalen zoals het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en de uitleendiensten van de ziekenfondsen.

Over zware beroepen in de onderwijssector:
De criteria die bepalend zijn: belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting; belastende werkorganisatie; belasting wegens verhoogde veiligheidsrisico’s; belasting van mentale of emotionele aard.
Zo staat er in de wet dat deze lijst zal worden vastgelegd bij een in federale ministerraad overlegd koninklijk besluit, op voorstel van de minister bevoegd voor de pensioenen van de publieke sector en op voorwaarde van het akkoord van één of meerdere delegaties van de vakorganisaties in het Comité A. Men kan pas een lijst voorleggen aan de minister als men het akkoord heeft van een of meer delegaties in Comité A.
De eigenlijke onderhandelingen zijn gevoerd tussen de vakbonden van de publieke sector, niet de onderwijsvakbonden, en minister Bacquelaine.

En verder:
Schoolverlatersrapport 2018 van VDAB en het aantal schoolverlaters uit aso
Uitbreiding van de niveau-erkenning van buitenlandse diploma 
Vraag vanuit het land- en tuinbouwonderwijs
www.odvb.be / www.vlvo.be
Boomgaardstraat 175 - 2070 Burcht
03 663 24 99 - info@odvb.be - info@vlvo.be